Ngăn chặn sao chép bài viết trên Blogspot - NTLRUBY -->
Ngăn chặn sao chép bài viết trên Blogspot Ngăn chặn sao chép bài viết trên Blogspot
 • Ngăn chặn sao chép bài viết trên Blogspot

     Đôi khi các bạn bỏ thời gian, công sức ra trau chuốt cho bài viết của mình thật hay, thật chất lượng. Nhưng đến một ngày xấu trời nào đó, các bạn thử kiểm tra sự trùng lập nội dung. và phát hiện bài viết của mình đang được sử dụng trên một trang Web khác, giống từng câu từng chữ mà không thay đổi gì nhiều. Điều này thật khó chịu, đau lòng hơn là họ lại xóa bỏ hoặc không ghi nguồn bài viết.

     Vì thế các bạn tìm cách chống copy nội dung bài viết, tuy nhiên khi các bạn tìm được cách chống tô khối văn bản để copy thì họ lại sử dụng nhiều thủ thuật khác như:

           + Bấm F12 (Chuột phải -> kiểm tra hoặc Ctrl + Shift + I, Ctrl + Shift + C)

           + Bấm Ctrl + U (Chuột phải -> xem nguồn trang) hay còn gọi là view-source

           + Bấm Ctrl + S lưu lại trang sau đó dùng Word, Notepad, Wordpad,... để copy

           + Tắt JavaScript trên trình duyệt (vì hầu hết thủ thuật đều sử dụng JavacScript, vô hiệu hóa JavaScript xem như thủ thuật vô nghĩa)

           .v.v...muôn vàn cách được chia sẻ trên Google.

  Chống copy bài viết cho Blogspot

     Việc sao chép bài viết của người khác về blog của mình đã trở thành một vấn nạn không bao giờ chấm dứt trên internet. Bài này mình chia sẻ với các bạn cách để ngăn chặn sao chép bài viết trên Blogspot. Để hiểu thêm về cách hoặt động của thủ thuật này, các bạn xem qua Blog DEMO


     1. Chống tô khối văn bản

  Các bạn truy cập vào trang quản trị Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML và thêm đoạn CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

      body {

  -webkit-touch-callout: none;

  -webkit-user-select: none;

  -moz-user-select: none;

  -ms-user-select: none;

  -o-user-select: none;

  user-select: none;

  -khtml-user-select: none;

  }
  Trong đó chữ body sẽ ứng lên toàn bộ trang Web, tuy nhiên có một số bạn làm Blog chia sẻ thủ thuật hoặc vì một nguyên nhân nào đó cần phải chừa lại một số khu vực nhất định thì các bạn thêm đoạn CSS bên dưới vào ngay sau đoạn CSS ở trên

      code,pre,blockquote,input,textarea{

  -webkit-touch-callout: text;

  -webkit-user-select: text;

  -moz-user-select: text;

  -ms-user-select: text;

  -o-user-select: text;

  user-select: text;

  -khtml-user-select: text;

  }
  Trong đó các bạn để ý phần mình tô vàng là liệt kê những thẻ chừa lại (tức nội dung nằm trong những thẻ đó sẽ tô khối copy được).

     2. Chống Click chuột phải, F12, Ctrl + U (view-source), Ctrl + S

        2.1 Chống Click chuột phải, F12, Ctrl + U (view-source), Ctrl + S không có chuyển hướng, không có thông báo

  Các bạn thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>

    <script language='JavaScript'>

      //<![CDATA[

      window.onload = function() {

          document.addEventListener("contextmenu", function(e) {

              e.preventDefault();

          }, false);

          document.addEventListener("keydown", function(e) {

              //document.onkeydown = function(e) {

              // "I" key

              if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 73) {

                  disabledEvent(e);

              }

              // "J" key

              if (e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode == 74) {

                  disabledEvent(e);

              }

              // "S" key + macOS

              if (e.keyCode == 83 && (navigator.platform.match("Mac") ? e.metaKey : e.ctrlKey)) {

                  disabledEvent(e);

              }

              // "U" key

              if (e.ctrlKey && e.keyCode == 85) {

                  disabledEvent(e);

              }

              // "F12" key

              if (event.keyCode == 123) {

                  disabledEvent(e);

              }

          }, false);

   

          function disabledEvent(e) {

              if (e.stopPropagation) {

                  e.stopPropagation();

              } else if (window.event) {

                  window.event.cancelBubble = true;

              }

              e.preventDefault();

              return false;

          }

      };

  //]]>

  </script>

        2.2 Chuyển hướng khi bấm F12, Ctrl + U , Ctrl + S...và hiện thông báo khi Click chuột phải

  Nếu các bạn muốn khi người dùng bấm F12, Ctrl + U, Ctrl + S...Blog sẽ chuyển hướng về trang chủ hay một trang nào đó bất kỳ thì các bạn sử dụng doạn code dưới đây thêm vào trước thẻ </body>

  <script type='text/javascript'>

  //<![CDATA[

  shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){

  var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};

  if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);

  else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;

  if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);

  if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");

  var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="https://www.ntlruby.com/"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="https://www.ntlruby.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="https://www.ntlruby.com/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="https://www.ntlruby.com/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="https://www.ntlruby.com/"});

  //]]>

  var msg="Cảm ơn bạn đã ghé thăm Blog NTLRUBY!";

  function disableIE() {if (document.all) {alert(msg);return false;}

  }

  function disableNS(e) {

  if (document.layers||(document.getElementById&amp;&amp;!document.all)) {

  if (e.which==2||e.which==3) {alert(msg);return false;}

  }

  }

  if (document.layers) {

  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=disableNS;

  } else {

  document.onmouseup=disableNS;document.oncontextmenu=disableIE;

  }

  document.oncontextmenu=new Function("alert(msg);return false")

  </script>
  Trong đó các bạn nhớ thay Link Blog của mình (tô vàng) thành Link mà các bạn muốn chuyển hướng đến. Và dòng chữ đỏ là dòng thông báo khi Click chuột phải.

     3. Thông báo khi trình duyệt bị tắt JavaScript

  Các bạn kiểm tra xem Template của mình đã có cặp thẻ <noscript> chưa nha. Thường nó sẽ nằm ngay sau thẻ <body>. Nếu chưa có thì các bạn thêm đoạn code bên dưới vào

  <noscript>

  <div class='noscript'>

    <p><span>&#9888;</span></p>

    <p>Vui lòng bật Javascript trình duyệt để xem nội dung trang web của chúng tôi</p>

    <p>Cảm ơn!</p>

  </div>

  </noscript>
  Và thêm CSS bên dưới vào trước thẻ </head>

  <noscript>

  <style type='text/css'>

  /* No Script */

  body,html{overflow:hidden}

  .noscript{background:#e74c3c;color:#fff;padding:8% 0 0 0;position:fixed;bottom:0;left:0;top:0;right:0;z-index:1000;height:auto;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0);overflow:hidden}

  .noscript p{margin:0;text-align:center;padding:0 20px 10px 20px;margin:auto;font-size:3rem;line-height:1.5;font-family:monospace;max-width:1010px;text-transform:uppercase;font-weight:700}

  .noscript p span{color:#ffe88b;font-size:10rem;line-height:normal;font-weight:normal}

  </style>

  </noscript>
  Như vậy là xong, mình đã chia sẻ những cách chống copy bài viết trên Blogspot cơ bản, hy vọng phần nào sẽ làm khó được những "copier".

  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!