Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm cho Blogspot - NTLRUBY -->
Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm cho Blogspot Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm cho Blogspot
 • Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm cho Blogspot

     Với những bạn làm Blog theo chủ đề giáo dục, giảng dạy, học tập...thì những bài kiểm tra trắc nghiệm có lẽ không thể thiếu trong nội dung của mình.

  Thủ thuật blogspot

  Test DEMO ngay bên dưới 👇 nha các bạn.

     Ngoài ra các bạn cũng có thể tùy biến nó thành những câu đố vui chèn vào bài viết của mình.

     Tạo bài kiểm tra trắc nghiệm cho Blogspot

  Bước 1- Thêm CSS

     Cách bạn vào trang quản trị Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML và thêm đoạn CSS bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

  .wc-qws-mhs,.wc-qws-sls{position:relative;padding:10px 15px;margin:20px auto;width:100%;background-color:#fff;box-shadow: 0 2px 15px -2px rgb(0 0 0 / 12%);border-radius:3px}

  .wc-qws-mhs.hidden,.wc-qws-sls.hidden,#wc-qws-start.hidden,.wc-qws-knt.hidden,.wc-qws-wkt.hidden,#wcqws-made-by{visibility:hidden;opacity:0}

  .wc-qws-mhs input[type=text],.blogContent .widget input[type=text]{padding:15px;border-radius:3px;margin:10px 0;width:100%;border:1px solid #ddd;outline:none;background:rgba(255,255,255,0.2);color:#444}

  .wc-qws-mhs input[type=text]:focus,.blogContent .widget input[type=text]:focus{border-color:#0084ff!important}

  .wc-qws-mhs input[type=text]::-webkit-input-placeholder{color:#a5a5a5;font-size:14px}

   button#wc-qws-lnj,button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{width:100%;padding:15px;outline:none;border:0;background-color:#0084ff;color:#fff;border-radius:3px;margin-bottom:10px;font-size:15px;font-weight:bold}button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{margin-top:25px}

  @media screen and (min-width:500px){button#wc-qws-start,button#wc-qws-fns{max-width:300px}}

  .wc-qws-sls h3{text-align:center;font-size:17px}

  .wc-qws-sls p{font-size:15px;margin:5px auto}

  .wc-qws-sls p:last-child{font-size:13px;line-height:1.5em;margin-top:15px;font-style:italic;opacity:.8}

  .wc-qws-knt label{background-color:#E7E9EB;display:block;position:relative;padding:10px;margin-bottom:1px;cursor:pointer;border-radius:3px;font-size:18px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;word-wrap:break-word}

  .wc-qws-knt input{border:2px solid #fff;box-shadow:0 0 0 1px #0084ff;appearance:none;border-radius:50%;width:12px;height:12px;background-color:#fff;transition:all ease-in 0.2s}

  .wc-qws-knt input:checked{background-color:#0084ff}

  .wc-qws-knt label:hover{background-color:#ddd}

  .wc-qws-knt input{margin-right:10px} 

  .wc-qws-knt b{padding:0 6px;border-radius:50%;border:5px solid rgba(0,132,255);color:#0084ff;margin-right:5px}

  .wc-qws-knt form:nth-child(n+2):before{content:'\2027 \2027 \2027'; display:block;text-align:center;font-size:28px;font-style:normal;letter-spacing:0.6em;text-indent:0.6em;margin:20px auto}

  /* css chế độ tối, xóa nó đi nếu Template của bạn không có giao diện tối hoặc thay đổi phù hợp với Blog */

  .darkMode .wc-qws-mhs,.darkMode .wc-qws-mhs input[type=text],.darkMode .wc-qws-knt label,.darkMode .wc-qws-mhs,.darkMode .wc-qws-sls{background-color:#2d2d30;color:#fefefe}

  .darkMode .wc-qws-mhs input[type=text]{border-color:rgba(255,255,255,.1)}


  Bước 2- Thêm Javascript

     Tiếp theo các bạn kéo xuống thẻ đóng </body> và thêm đoạn Javascript bên dưới vào trước nó.

  <b:if cond='data:view.isSingleItem and !data:view.isPreview'>

  <!--[code không hoạt động nếu thay đổi dong này]-->

  <script>document.write(unescape(&quot;%3Cdiv%20style%3D%27display%3Anone%3B%27%3E%3Cdiv%20class%3D%27made-by-wc%27%20style%3D%27display%3Anone%3B%27%3Ehttps%3A//www.wendycode.com%3C/div%3Ehttps%3A//www.ntlruby.com%3C/div%3E&quot;));</script>

  <script>

  //<![CDATA[

  eval(function(x,e,c,r,a,f){if(a=function(x){return x},!"".replace(/^/,String)){for(;c--;)f[c]=r[c]||c;r=[function(x){return f[x]}],a=function(){return"\\w+"},c=1}for(;c--;)r[c]&&(x=x.replace(new RegExp("\\b"+a(c)+"\\b","g"),r[c]));return x}("4 3=28;(6(161,136){4 19=28,67=161();256(!![]){138{4 125=-23(19(255))/61+23(19(254))/33*(23(19(253))/60)+-23(19(252))/48+-23(19(251))/194*(23(19(250))/25)+23(19(249))/176*(-23(19(247))/51)+-23(19(239))/166+23(19(245))/167;36(125===136)242;52 67['124'](67['131']())}141(241){67['124'](67['131']())}}}(65,248));6 65(){4 137=['171','258','269','277','12\\107(6()\\107','(((.+)+)+)+$','276=','275=','274','273=','272','271=','270','268','{}.135(\\267\\266\\265)(\\107)','263','262','183','261','259+238+224+236+','214','180','159','129=','213==','212=','211','210','205','202','178','206','149','199','217','234','233','115','232','218','223','222==','221==','220==','219','204','225=','151','226','47','228','126','229','230','231','163','155','135','109','216','227=','192','203','201=','215==','168','207','100','208','209==','278==','89','198','260','280','300=','337','336'];65=6(){12 137};12 65()}6 28(128,130){4 134=65();12 28=6(82,333){82=82-127;4 133=134[82];12 133},28(128,130)}4 1=[3(321),3(328),3(327),3(326),3(325),3(324),3(279),3(322),3(338),3(339),3(340),3(341),'357=',3(195),'356=',3(355),3(354),'353','129=','352==',3(351),3(350),3(349),3(127),3(348),3(347),3(346),3(345),3(344),'343=','342',3(97),3(330)],0={'89':320(1[61]),'319':6(34){4 27=3,108,86,92,106,111,74,55,70='',63=14;53(34=0[27(318)](34);63<34['126'];)106=(108=34['100'](63++))>>33,111=(60&108)<<48|(86=34[27(44)](63++))>>48,74=(56&86)<<33|(92=34[27(44)](63++))>>25,55=38&92,139(86)?74=55=81:139(92)&&(55=81),70=70+20['89'][27(40)](106)+20['89'][27(40)](111)+20[27(46)]['159'](74)+20[27(46)][27(40)](55);12 70},'2':6(30){4 10=3,152=(6(){4 113=!![];12 6(157,73){4 153=113?6(){4 158=28;36(73){4 154=73[158(148)](157,145);12 73=144,154}}:6(){};12 113=![],153}}()),72=152(20,6(){4 66=28;12 72[66(98)]()['151']('(((.+)+)+)+$')['149']()[66(156)](72)[66(281)](66(287))});72();4 43=(6(){4 123=!![];12 6(147,69){4 142=123?6(){4 140=28;36(69){4 143=69[140(148)](147,145);12 69=144,143}}:6(){};12 123=![],142}}()),132=43(20,6(){4 8=28,50;138{4 150=283(8(282)+8(298)+');');50=150()}141(299){50=170}4 102=50[8(146)]=50[8(146)]||{},94=[8(310),'317',8(316),'315',8(314),8(313),8(358)];53(4 83=14;83<94[8(39)];83++){4 59=43[8(156)][8(311)][8(104)](43),101=94[83],103=102[101]||59;59[8(301)]=43[8(104)](43),59[8(98)]=103[8(98)][8(104)](103),102[101]=59}});132();4 95,93,99,105,80,96,45='',41=14;53(30=30['155'](/[^302-323-237-9\\+\\/\\=]/200,'');41<30[10(39)];)95=20[10(46)][10(77)](30[10(40)](41++))<<33|(105=20[10(46)][10(77)](30[10(40)](41++)))>>48,93=(56&105)<<48|(80=20[10(46)][10(77)](30[10(40)](41++)))>>33,99=(60&80)<<25|(96=20[10(46)][10(77)](30[10(40)](41++))),45+=15[10(17)](95),81!=80&&(45+=15[10(17)](93)),81!=96&&(45+=15[10(17)](99));12 45=0['191'](45)},'199':6(64){4 24=3;64=64[24(303)](/\\304\\305/200,'\\306');53(4 32='',75=14;75<64[24(39)];75++){4 22=64[24(44)](75);22<58?32+=15['198'](22):22>307&&22<308?(32+=15[24(17)](22>>25|87),32+=15[24(17)](38&22|58)):(32+=15[24(17)](22>>90|97),32+=15[24(17)](22>>25&38|58),32+=15[24(17)](38&22|58))}12 32},'191':6(42){4 31=3;53(4 62='',29=14,35=309=57=14;29<42[31(39)];)(35=42[31(44)](29))<58?(62+=15[31(17)](35),29++):35>195&&35<97?(57=42[31(44)](29+61),62+=15[31(17)]((164&35)<<25|38&57),29+=33):(57=42['100'](29+61),196=42[31(44)](29+33),62+=15[31(17)]((56&35)<<90|(38&57)<<25|38&196),29+=60);12 62}},188=0['2'](1[48])+0['2'](1[194]),165=0['2'](1[14])+0['2'](1[33])+0['2'](1[60]),189=5[3(7)](0['2'](1[25]));6 121(){4 85=3,119=5[85(290)](0['2'](1[176]))[14];119[85(37)]+=188,119[85(284)](0['2'](1[164]),0['2'](1[285]))}36(5[3(117)](0['2'](1[25]))[3(39)]===14)121();52{36(189[3(37)]!=165)121();52{4 122=5['47'](0['2'](1[51]))[3(286)](0['2'](1[166])),49=14,78=14,120=14;5[3(7)](0['2'](1[167]))[3(76)]('168',169);6 169(){4 71=3;170[71(288)][71(172)]=171[71(172)]}5[3(7)](0['2'](1[174]))[3(76)](3(112),173);6 173(){4 68=3;5['47'](0['2'](1[90]))[68(26)][68(91)](0['2'](1[18])),5['47'](0['2'](1[174]))[68(26)]['163'](0['2'](1[18]))}5[3(7)](0['2'](1[289]))[3(76)](3(112),177);6 177(){4 21=3;5[21(7)](0['2'](1[51]))[21(26)][21(54)](0['2'](1[18])),5[21(7)](0['2'](1[110]))[21(26)][21(54)](0['2'](1[18])),5[21(7)](0['2'](1[56]))[21(26)][21(91)](0['2'](1[18])),116(),184(291)}5['47'](0['2'](1[292]))['178'](3(112),162);6 162(){4 11=3,179=5[11(7)](0['2'](1[114]))[11(84)],181=5[11(7)](0['2'](1[182]))[11(84)];36(179==='')5[11(7)](0['2'](1[114]))['180']();52{36(181==='')5[11(7)](0['2'](1[182]))[11(293)]();52{5[11(7)](0['2'](1[90]))[11(26)][11(54)](0['2'](1[18])),5[11(7)](0['2'](1[51]))['109']['183'](0['2'](1[18])),5[11(7)](0['2'](1[110]))[11(26)][11(91)](0['2'](1[18]));4 88=5['186'](0['2'](1[175]));6 187(){4 16=11;88[16(87)]<=14?(5[16(7)](0['2'](1[51]))[16(26)][16(54)](0['2'](1[18])),5[16(7)](0['2'](1[110]))['109'][16(54)](0['2'](1[18])),5[16(7)](0['2'](1[56]))[16(26)][16(91)](0['2'](1[18])),116(),184(185)):88[16(87)]=88[16(87)]-61}4 185=294(187,295)}}}6 116(){4 13=3,190=5[13(7)](0['2'](1[114]))[13(84)],197=5[13(7)](0['2'](1[296]))[13(84)],297=5['186'](0['2'](1[175]))[13(37)];5[13(7)](0['2'](1[329]))[13(37)]=190,5[13(7)](0['2'](1[331]))[13(37)]=197,5[13(7)](0['2'](1[332]))[13(37)]=49,5[13(7)](0['2'](1[334]))['115']=78,5['47'](0['2'](1[335]))['115']=120,5[13(7)](0['2'](1[235]))[13(37)]=49/122*264}6 160(257){4 79=3;49=5['192'](0['2'](1[240]))[79(39)],78=5[79(117)](0['2'](1[243]))[79(39)],120=122-(49+78)}5[3(117)](0['2'](1[244]))[3(246)](193=>{4 118=3;193[118(76)](118(312),160)})}}",0,359,"Wc|kwsar|de|_0x355133|var|document|function|0xe7|_0x145a8a||_0x36595c|_0x42f976|return|_0x45ebec|0x0|String|_0x3a249a|0xfe|0x1e|_0x281c4c|this|_0x1a6651|_0x3258e9|parseInt|_0x1eb676|0x6|0xf0|_0x55a361|_0x5550|_0xbdd732|_0x1f96ff|_0x26419a|_0x3edf02|0x2|_0x5ad7f8|_0x55aabd|if|0xdb|0x3f|0xe9|0xcc|_0x31f9c1|_0x1a22e7|_0x23eb78|0xf9|_0x3243d1|0xfd|querySelector|0x4|jmbr|_0x3702ef|0x8|else|for|0xed|_0x54a641|0xf|c2|0x80|_0x8966ca|0x3|0x1|_0x42f8bd|_0x4fd943|_0x56f90e|_0x1628|_0x6115a8|_0x2ce02b|_0x1194e9|_0x25c071|_0xcfe7bb|_0x15e8f0|_0x231abe|_0x295d7d|_0x2e4c92|_0x2c81ab|0xd4|0xb8|jmsh|_0x57aa6e|_0x33aa03|0x40|_0xdabc7a|_0x3fb757|0xda|_0x5af4d9|_0x4acad9|0xc0|_0x5ad1c2|_keyStr|0xc|0xc7|_0x1b8df0|_0x3bc507|_0x5c66df|_0x2a9943|_0x4135fa|0xe0|0xd6|_0x81994d|charCodeAt|_0x1b1f9a|_0x1f5b87|_0x29f81b|0xb4|_0x487566|_0x292c1d|x20|_0x548c52|classList|0xe|_0x1f6a55|0xf7|_0x7eb364|0x11|innerHTML|lhsl|0xf3|_0xa0ad4e|_0x29dbca|nojb|tmpkcuk|jmsl|_0x3465d6|push|_0x4d4210|length|0xb1|_0x2173e2|O8izSBY8yv5orID|_0xb760c0|shift|_0x424cac|_0x248ae5|_0x16af97|constructor|_0x40a32d|_0x58b2ab|try|isNaN|_0x45018c|catch|_0x3a0d59|_0x2d8581|null|arguments|0xd0|_0x468059|0xb9|toString|_0x2c6235|search|_0x2f06ce|_0xae6eae|_0x3d2a58|replace|0xef|_0x2d4e90|_0x40b12c|charAt|ckCng|_0x4f4b06|mhslj|add|0x1f|orcrdt|0x9|0xa|click|qwsrst|window|location|0xeb|qwsstr|0xb|0x13|0x7|qwsfns|addEventListener|_0x69e83e|focus|_0x895b83|0x12|remove|clearInterval|_0x15f915|getElementById|_0x4c69c1|tmplkndng|inrmdby|_0x170f23|_utf8_de|querySelectorAll|_0x163d08|0x5|0xbf|c3|_0xdb538e|fromCharCode|_utf8_en|g|MUb6Sm5hMUXdNqcdi6D|change|5746905RiCUbU|log|MUY3NL5xiVbn|6439776lEOOhr|880012JqLgSr|376563tGSqws|i8i8Sf|info|console|wIK3yID9Sv7|O6dbrUYnSV5hwUYnwBF8NJ|22xSRIru|wV1liBKrimYaiVX4iIP5MC39N6hbN6dbMQ|getElementsByTagName|1404974qlJHpi|15QHhuWh|__proto__|O8izSBY8yv5niUYviQ|r61zr613MBh3rVCgiJ|i6CgMIbzr6KbSmFjrJ|prototype|JqC3iVffNmYgiIChrz77S6T|HIF3pVxbHmY2N64ar8O9O6N0GZQlDI3gi6DdN8PciE5orqK2pk5trmKbpRe1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1GZc1OVbdyU4viUYgiRdcwBFlrUY1GmPar6FoOVbdyU4viUYgiRdjyUYzwBK1GzThwV5lr8P3NV13G8Mty6bkwVxtiIc9imbnwVPaMLYtrBWjyqKhrqJ2i6bciUf9N6YaNvfxDRQbOE3fDZQlyIftG65hpE58wVK3wRe5DRWlpRdlr8FtiUbjrztmwBhbMRdkNVFoM8PjiV1cGkFmMVMbMmX2Nm4vMUCvSBPhMUb5ynexDIW0G6PjymKbyzexyIffy64awVJfO6CbMZdzr6xjyzezDzNvMRFcG8KbpIJdNVxtM609N6CgiUCvG8WhMUKtrmy9DnClpRd3r8Q9DZXlyIf2rUCmiRelG8PtM6h3GzQ2rVYvM6bgGzQfNBC3rndkr8fdy6hhMU48GzQfDZWlpEQvDIW0OIPqNmTeDEllSRQaDE0vAZd4HE4niIbaMZ0|UVdFUlRZVUlPUEFTREZHSEpLTFpYQ1ZCTk13cnlpcHNmaGt6Y2JtcWV0dW9hZGdqbHh2bjM1NjgwMTkyNzQrLz0|wV1liBKrimYaiVX4MmYay6CiGmFeMVFoMVJ|O8KtMUYoSVthi6Yk|table|href|ymC3iBPgOUMhrIFb|O61hrVTdrVYeNBFty8ih|value|8EKiUoB|0x1a|HE4cwBN|z0|JVdnMBDfKUbkrU4owBO7S6fnHzxlHqFzymbliEW3wVKhwvWhw6YgOUPbymM5rminwLWuwVdhOUYgMUTfrVCgM6hhyICnOUFvMVKtiEWlMV5kiVY3HE4lHzxhOUhvMVN4P6h3iIWnGk7ji8i8SqibrmK1N64cML1zr63jyE4zymCcwBJgwIKdrEy|0xf4|0x1b|_0x4f26c6|break|0x1c|0x1d|0xc5|0xc2|0xd9|0xd3e8e|0xf8|0xc3|0xdd|0xd5|0xfa|0xca|0xd8|while|_0x22beed|exception|HUKtikWzrUYnyn3qi6DdN8PciE5orqJqHzxnimyfy8K1rUX4P6MtrUl9O6XlDRQlDRd8wVK3wRe5DIW0G6hbwVieiRe5DIW0PvW6wVC8Jm40HLylORQfDzJfDzJqHzxlNBKeOUJ4P33xDklxF3TvSROfDEQlSRQfDZJaDZCRDZJaDZDgGRcfDZDgDLlxDvQxDklxD3TvSROfDEQlSRQfDZQaDZCWDklvORQfDEllORTvSRT8ZZT0SRhWDklvORQfDElxOROlSRTlCzOlJZOaDkQlORQaDLQxGElvDcf6JZOaDkQlORQaDLQ3SROlCzTlJnJaGE00GLQ3SzcaGEQ6SRhOF5N6JZXaFLQlORQaDLQxDklxJZXaFLQlORQaDLQxFvl6CzhODZhFDZOaD3TnSRDfDEQlSRQfGLl6CzhODZCVFcTnSRDfDEQlSRQfDZOaD5eqSn07S8F6Mn07wRD|O6thi6YkSVPbrmYv|setAttribute|O6thi6YkSBFhrUYe|48450330aLdyhE|0x64|x22|x20this|x22return|3157206CEhpEG|indexOf|forEach|SqizSBY8yv5nrID|textContent|O8izSBY8yv5mrqD|getAttribute|O8izSBY8yv5vy8J|O8izSBY8yv5arme|apply|Jc4TVJ|0xf5|trace|0xe5|0xba|Function|0xc8|0x20|0xbe|0xbb|0xb6|0xd|0xf1|dtku|0x10|0xcb|setInterval|0x3e8|0x14|_0x52a313|0xc4|_0x2d0c77|SqizSBY8yv5orqJ|0xe2|A|0xee|r|n|x0a|0x7f|0x800|c1|0xe3|0xde|0xd3|0xea|0xb7|error|0xd1|warn|0xd7|en|atob|0xcf|0xfc|Za|0xc9|0xe4|0xdf|0xfb|0xe6|0x15|0xec|0x16|0x17|_0x1c3320|0x18|0x19|O61trUYt|bind|0xb3|0xd2|0xbd|0xe1|wUbcMUCg|wV1liBKriIblMZ5vNVKtr53|0xf2|0xf6|0xb5|0xe8|0xc6|0xce|0xdc|0xcd|y6bnNL58NVd3iJ|O8izSBY8yv5grVhn|0xbc|0xc1|SqizSBY8yv58w8J|SqizSBY8yv5dwID|0xb2".split("|"),0,{}));

  //]]>

  </script>

  </b:if>

  Bước 3- Chèn form bài kiểm tra

     Cuối cùng các bạn qua phần Bài đăng rồi tạo bài viết mới hoặc chỉnh sửa bài viết cũ và dán toàn bộ code bên dưới dưới vào vị trí muốn đặt bài kiểm tra.

     Lưu ý: Trong code có chú thích từng phần, các bạn theo đó mà chỉnh sửa sao cho phù hợp với mục đích của mình nhé. Và mình cũng đã tô đỏ những phần quan trọng cần chú ý nhất trong đó.

  <!--[nút bắt đầu]-->

  <div style="text-align: center;">

  <button id="wc-qws-start">Bắt đầu</button>

  </div>

  <!--[hết nút bắt đầu]-->

   

  <!--[biểu mẫu nhập tên học sinh và lớp học]-->

  <div class="wc-qws-mhs hidden">

  <input autocomplete="off" id="wc-qws-nmhs" placeholder="Tên học sinh" type="text" />

  <input autocomplete="off" id="wc-qws-kls" placeholder="Lớp" type="text" />

  <button id="wc-qws-lnj">Tiếp tục</button>

  </div>

  <!--[hết biểu mẫu nhập tên học sinh và lớp học]-->

   

  <!--[thời gian - đổi số 1800 bằng thời gian các bạn mong muốn, đơn vị tính bằng giây]-->

  <div class="wc-qws-wkt hidden">Thời gian còn lại: <span id="sisa-waktu">1800</span> giây</div>

   

  <!--[nội dung câu đố]-->

  <!--[điều chỉnh số 5 trong data-quis với số lượng câu hỏi các bạn mong muốn]-->

  <div class="wc-qws-knt hidden" data-quis="5">

  <!--[câu 1]-->

  <form>

  <p><b>1</b> CSS là viết tắt của gì?</p>

  <!--[value = "true" cho câu trả lời đúngvalue = "false" cho câu trả lời sai ]-->

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />Computer Style Sheets</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="true" />Cascading Style Sheets</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />Colorful Style Sheets</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />Creative Style Sheets</label>

  </form>

  <!--[hết câu 1]-->

   

  <!--[câu 2]-->

  <form>

  <p><b>2</b> Đâu là cú pháp CSS chính xác?</p>

  <!--[value = "true" cho câu trả lời đúng và value = "false" cho câu trả lời sai ]-->

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />body:color=black;</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />{body:color=black;}</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />{body;color:black;}</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="true" />body{color: black;}</label>

  </form>

  <!--[ hết câu 2]-->

   

  <!--[câu 3]-->

  <form>

  <p><b>3</b> Làm thế nào để bao gồm chú thích trong một tệp CSS?</p>

  <!--[value = "true" cho câu trả lời đúng và value = "false" cho câu trả lời sai ]-->

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />// ini komentar //</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />' ini komentar</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="true" />/* ini komentar */</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />// ini komentar</label>

  </form>

  <!--[hết câu 3]-->

   

  <!--[câu 4]-->

  <form>

  <p><b>4</b> Thuộc tính CSS nào kiểm soát kích thước văn bản?</p>

  <!--[value = "true" cho câu trả lời đúng và value = "false" cho câu trả lời sai ]-->

  <label><input name="radio" type="radio" value="true" />font-size</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />text-style</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />font-style</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />text-size</label>

  </form>

  <!--[hết câu 4]-->

   

  <!--[câu 5]-->

  <form>

  <p><b>5</b> Cú pháp CSS chính xác để làm đậm tất cả các phần tử là gì?</p>

  <!--[value = "true" cho câu trả lời đúng và value = "false" cho câu trả lời sai ]-->

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />p{text-size:bold;}</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="true" />p{font-weight:bold;}</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />&lt;p style="text-size:bold;"&gt;</label>

  <label><input name="radio" type="radio" value="false" />&lt;p style="font-size:bold;"&gt;</label>

  </form>

  <!--[hết câu 5]-->

   

  <!--[thêm câu hỏi tiếp theo ở đây và đừng quên thay đổi data-quis ở trên]-->

   

  <!--[nút hoàn thành]-->

  <div style="text-align: center;">

  <button id="wc-qws-fns">Hoàn thành</button>

  </div>

  <!--[hết nút hoàn thành]-->

  </div>

  <!--[Hết nội dung câu đố]-->

   

  <!--[Xem hết quả]-->

  <div class="wc-qws-sls hidden">

  <h3>Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra này, hoặc đã hết thời gian.<br />Hãy cùng xem kết quả nào.</h3>

  <p>Tên học sinh: <span id="nama-mahasiswa"></span></p>

  <p>Lớp: <span id="kelas-mahasiswa"></span></p>

  <p>Câu trả lời chính xác: <span id="jawab-benar"></span></p>

  <p>Câu trả lời sai: <span id="jawab-salah"></span></p>

  <p>Không có câu trả lời: <span id="tidak-jawab"></span></p>

  <p>Điểm: <span id="nilai"></span></p>

  <p>Sau khi hoàn thành bài kiểm tra tài liệu CSS, bạn ghi điểm như thế nào? thành công hay cần lặp lại? <a href="javascript:;" id="wc-qws-rst"><b>thử lại</b></a></p>

  </div>

  <!--[Hết phần xem kết quả]-->

     Bài kiểm tra trắc nghiệm demo

  Vài câu hỏi cơ bản về CSS

     Nguồn: Code được viết và chia sẻ bởi Wendy code

  Chúc các bạn thành công!


 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  Không có nhận xét nào :

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!