Tự động chèn Bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết Blogspot - NTLRUBY -->
Tự động chèn Bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết Blogspot Tự động chèn Bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết Blogspot
 • Tự động chèn Bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết Blogspot

     Thêm bài viết liên quan vào giữa bài viết giúp tăng hiệu suất giữ chân người dùng cho Blog (Website). Theo đó, sẽ giảm tỉ lệ thoát trang và nâng cao giá trị Blog (Website) trên công cụ tìm kiếm Google. Bởi khách truy cập có khả năng xem những bài viết được gợi ý theo cùng chủ đề họ tìm kiếm là rất cao. Điều này là rất tốt cho Blog hay trang Web của các bạn.

  Thủ thuật blogspot

     Khác với bài trước mình đã chia sẻ ở đây các tiêu đề bài viết được gợi ý được gôm lại một chỗ. Thủ thuật lần này sẽ phân bổ các tiêu đề gợi ý ra trên toàn bài viết của các bạn.

  Thủ thuật Blogspot


  Đối với một số bạn không hiểu nhiều về code vui lòng lưu lại Template trước khi chỉnh sửa bất cứ gì trong HTML nhé.

  Tự động chèn Bài viết liên quan (Related posts) vào giữa bài viết Blogspot.

     Bước 1:

  Các bạn truy cập vào trang quản trị Blogger -> Chủ đề -> Chỉnh sửa HTML. tìm đến đoạn code hiển thị nội dung bài viết <data:post.body/> sau đó thêm vào sau nó đoạn code dưới đây

  Lưu ý: Tùy Template mà có 2 hoặc nhiều hơn đoạn <data:post.body/>. Thường sẽ là đoạn thứ 2, nếu không được các bạn hãy thử lần lượt các đoạn tìm được. Và cũng tùy Template mà có thể các bạn cần phải thêm vào sau đến 2 đoạn <data:post.body/> để bài viết liên quan hiển thị trên mobile. Do tác giả viết 2 giao diện khác nhau giữa PC và mobile.

  <b:if cond='data:view.isPost'>

  <script>

  //<![CDATA[

  // Multi Related Post

  (function() {var jumlah = 3;let post = document['querySelectorAll']('.post-body br, .post-body p'),a = jumlah + 1,b = post['length'] / a;c = Array['from']({length: jumlah}, (redfx, blufx) => blufx + 1);

  for (let d = 0; d < c['length']; d++) {let e = c[d],f = parseInt((b * e)),g = document['createElement']('div');g['className'] = 'arldzgnMultiRelated';if (post[f]['nodeName'] == 'P') {post[f]['parentNode']['insertBefore'](g, post[f])} else {post[f]['parentNode']['insertBefore'](g, post[f]['nextSibling'])}}})();

  var relatedTitles = new Array();var relatedTitlesNum = 0;var relatedUrls = new Array();function related_results_labels(nerdfx) {for (var desfx = 0; desfx < nerdfx['feed']['entry']['length']; desfx++) {var nefx = nerdfx['feed']['entry'][desfx];relatedTitles[relatedTitlesNum] = nefx['title']['$t'];for (var ciafx = 0; ciafx < nefx['link']['length']; ciafx++) {if (nefx['link'][ciafx]['rel'] == 'alternate') {relatedUrls[relatedTitlesNum] = nefx['link'][ciafx]['href'];relatedTitlesNum++;break}}}}

  function removeRelatedDuplicates() {var viefx = new Array(0);var labfx = new Array(0);for (var desfx = 0; desfx < relatedUrls['length']; desfx++) {if (!contains(viefx, relatedUrls[desfx])) {viefx['length'] += 1;viefx[viefx['length'] - 1] = relatedUrls[desfx];labfx['length'] += 1;labfx[labfx['length'] - 1] = relatedTitles[desfx]}};relatedTitles = labfx;relatedUrls = viefx}

  function contains(yelfx, yufx) {for (var grefx = 0; grefx < yelfx['length']; grefx++) {if (yelfx[grefx] == yufx) {return true}};return false}

  //]]>

  </script>

                           

  <b:if cond='data:post.labels'>

  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>

  <b:if cond='data:view.isPost'>

  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&amp;max-results=100&quot;'/>

  </b:if>

  </b:loop>

  </b:if>

                           

  <script>

  //<![CDATA[

  (function arldzgnMultiRelated() {var text = 'Xem thêm :';let r = Math['floor']((relatedTitles['length'] - 1) * Math['random']());let i = 0;let jumlah = document['querySelectorAll']('.arldzgnMultiRelated');while (i < relatedTitles['length'] && i < jumlah['length']) {for (let a = 0; a < jumlah['length']; a++) {jumlah[a]['innerHTML'] = '<span class="content"><span class="text">' + text + '</span><a href="' + relatedUrls[r] + '" title="' + relatedTitles[r] + '" target="_blank">' + relatedTitles[r] + '</a></span><span class="icon"></span>';if (r < relatedTitles['length'] - 1) {r++} else {r = 0};i++}}})();

  //]]>

  </script>

  </b:if>
     - Trong đó: var jumlah = 3; số 3 là số lượng bài liên quan được hiển thị.
  Đến đây, các bạn đã có gợi ý bài viết liên quan được chèn vào nội dung bài viết của mình rồi. Tiếp theo là chọn phong cách (style) hiển thị ở bước 2 nhé.

     Bước 2: chọn phong cách (style) hiển thị gợi ý bài viết liên quan.

  Cũng tại phần chỉnh sửa HTML các bạn tìm thẻ </head> sau đó chọn 1 trong những phong cách (style) hiển thị bên dưới thêm vào trước nó.

        + Style 1:

  Thủ thuật blogger

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 1 */

  .arldzgnMultiRelated{display:flex;background-color:#a6a6a6;box-shadow:inset 0 0 0 99999px rgba(255,255,255,0.9);border-radius:5px;color:#0984e3;margin:5px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;border-left:3px solid #a6a6a6;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:5px 10px}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px;font-weight:700;}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#000;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .icon{border-radius:0 3px 3px 0;height:auto;min-width:55px;background:transparent url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 24 24&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z&#39; fill=&#39;%23000&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;) center / 40px no-repeat;border-left:0px solid rgba(0,0,0,0.2);transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover .icon,.arldzgnMultiRelated .content a:hover{color:#0984e3}

  </style>

  </b:if>

        + Style 2:

  Thủ thuật blogspot

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 2 */

  .arldzgnMultiRelated{background:#ffeaa7;color:#000;margin:15px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;border-left:4px solid #d63031;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:10px 15px}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#000;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .content a:hover{color:#111;text-decoration:underline}

  </style>

  </b:if>

        + Style 3:

  Thủ thuật Blogspot

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 3 */

  .arldzgnMultiRelated{background-color:#c0392b;color:#fff;margin:15px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover{background-color:#e74c3c}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:12px 15px}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#fff;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .icon{height:auto;min-width:55px;background:rgba(255,255,255,.25) url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 24 24&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z&#39; fill=&#39;%23fff&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;) center / 40px no-repeat;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover .icon{background-color:rgba(255,255,255,.15)}

  </style>

  </b:if>

        + Style 4:

  Thủ thuật blogspot

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 4 */

  .arldzgnMultiRelated{background-color:#eaeaea;color:#000;margin:15px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover{background-color:#e3e3e3}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:12px 15px}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#000;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .icon{height:auto;min-width:55px;background:#f5f5f5 url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 24 24&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z&#39; fill=&#39;%23888&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;) center / 40px no-repeat;transition:all .3s} .arldzgnMultiRelated:hover .icon{background-color:#f9f9f9}

  </style>

  </b:if>

        + Style 5:

  Thủ thuật blogger

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 5 */

  .arldzgnMultiRelated{color:#0984e3;margin:15px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;border:1px solid rgba(0,0,0,0.2);transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:12px 15px}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#000;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .icon{height:auto;min-width:55px;background:transparent url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 24 24&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z&#39; fill=&#39;%23000&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;) center / 40px no-repeat;border-left:1px solid rgba(0,0,0,0.2);transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover .icon,.arldzgnMultiRelated .content a:hover{color:#0984e3}

  </style>

  </b:if>

        + Style 6:

  Thủ thuật blogspot

  <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>

  <style type='text/css'>

  /* Related posts between posts Style 6 */

  .arldzgnMultiRelated{background-color:#2a2a2a;color:#fff;margin:15px auto;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:flex;flex-wrap:nowrap;justify-content:space-between;overflow:hidden;transition:all .3s}

  .arldzgnMultiRelated:hover{background-color:#222}

  .arldzgnMultiRelated .content{padding:12px 15px}

  .arldzgnMultiRelated .content .text{margin-right:5px}

  .arldzgnMultiRelated .content a{color:#fff;text-decoration:none;line-height:1.5em}

  .arldzgnMultiRelated .content a:hover{text-decoration:underline}

  .arldzgnMultiRelated .icon{height:auto;min-width:55px;background:#f44336 url(&quot;data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox=&#39;0 0 24 24&#39; xmlns=&#39;http://www.w3.org/2000/svg&#39;%3E%3Cpath d=&#39;M8.59,16.58L13.17,12L8.59,7.41L10,6L16,12L10,18L8.59,16.58Z&#39; fill=&#39;%23fff&#39;/%3E%3C/svg%3E&quot;) center / 40px no-repeat;transition:all .3s}

  </style>

  </b:if>
  Ngoài ra nếu bạn nào rành về CSS thì có thể tự viết cho riêng mình 1 phong cách hiển thị riêng nhé.

  Chúc các bạn thành công!

 • Bài Viết Liên Quan

  Vui lòng đăng nhập tài khoản tương ứng trên trình duyệt của bạn trước khi bình luận!

  Google

  Zalo

  2 nhận xét :

  Thanh Duy nói...

  tuyệt
  Nhưng kích cỡ khung style minh quá lớn ko cân với chữ bên trong, vui lòng giúp

  NTLRUBY nói...

  @Thanh Duy Sr bạn, cuối năm nhiều việc nên ko có thời gian quan tâm đến Blog. Bạn đã xử lý đc chưa?
  Style là CSS bạn hoàn toàn có thể tùy biến.
  Nếu chưa xử lý đc bạn có thể inbox vào https://www.facebook.com/NTLRUBYfanpage/ mình xem thế nào nha.

  Đăng nhận xét

  Hãy đánh dấu vào "Thông báo cho tôi" trước khi gửi bình luận để nhận được thông báo khi Admin trả lời!

NTLRUBY

Đăng ký kênh để ủng hộ NTLRUBY và xem những video thị phạm code nhé!